Het (her-)ontwikkelingstraject voor kantoren en bedrijfsruimten.

herontwikkelen kantoorMet (her)huisvesting en ontwikkeling zijn complexe belangen en huidige financiële lasten gemoeid. De huidige economische ontwikkelingen dwingen veel organisaties tot verhoogde efficiency. Tegelijkertijd nemen de externe en interne dynamiek toe: groei- en krimpscenario’s, fusie, verzelfstandigingen, schaalvergroting en snelle veranderingen in informatieoverdracht leiden tot moeilijk te voorspellen eisen voor de lange termijn.

Bedrijven zoeken naar maximale flexibiliteit op dit gebied. Welke functies dienen gehuisvest te worden, voor welke termijn, op welke locatie, hoe wordt deze huisvesting gefinancierd,en welke ‘exit strategie’ dient gepland te worden.

In de bedrijfsonroerendgoedmarkt sluiten bestaande vraag en aanbod niet altijd naadloos op elkaar aan. De vraag van organisaties naar huisvesting die in het geheel is afgestemd op haar processen en omgeving wordt hierdoor steeds groter. De oplossing wordt steeds vaker gezocht in het ontwikkelen van een eigen gebouw, waar alle huisvestingscriteria en behoeften in zijn verwerkt.

Hieronder wordt het (her)ontwikkelingsproces beschreven voor een organisatie zoals die door M²B wordt aangeboden. Dit proces is zowel toe te passen op een gebruiker die een gebouw wil laten ontwikkelen op risico van een projectontwikkelaar c.q eindbelegger, waarbij de organisatie het gebouw huurt, als het op eigen risico ontwikkelen van een nieuwe vestiging waarbij, het vastgoed dan bij de onderneming op de eigen balans komt: in beide gevallen wordt een maatpak voor de eindgebruiker gecreëerd.

Om het ontwikkelingsproces goed te organiseren hanteert M²B een stapsgewijs proces, zodat de eindgebruiker maximale invloed kan uitoefenen op het eindresultaat.

Visie ontwikkeling

Samen met de klant wordt vanuit de bedrijfsvisie en huisvestingsdoelstellingen een vastgoed-/huisvestingsconcept bepaald. Hierbij wordt onder andere gekeken naar: Wat de “corebusiness” en bedrijfsprocessen zijn? Wat is de omvang van de organisatie? Wat zijn de groeiverwachtingen? Hoe ziet het financiële kader eruit? Wat is het imago en de identiteit van de onderneming?

Deze vragen worden vervolgens verwerkt/ omgezet in het huisvestingsconcept. Aspecten hiervan zijn onder andere: wordt het zelfstandig of gemeenschappelijk gebruikt, wat wordt het volume en hoe wordt er rekening gehouden met de flexibiliteit van het nieuwe pand in relatie tot de toekomstige groeiverwachting? Tevens wordt een investerings- en exploitatie-lastenoverzicht opgesteld om te zorgen dat de kosten van de herhuisvesting inzichtelijk worden en getoetst kunnen worden aan het financieel kader dat door de cliënt is aangegeven.

Planvorming/programma fase

Ons doel is om uw huisvesting te laten aansluiten bij de strategie van de organisatie. Wij stellen vanuit de strategie, primaire bedrijfsprocessen en behoefte van medewerkers een huisvestingsscenario op. In deze fase wordt in samenwerking met de cliënt op basis van de vastgestelde visie een locatiestudie, een ruimte programma c.q. vlekkenplan ontworpen en worden de uitgangspunten verwerkt in een Programma van Eisen.

Hierin worden de eisen en wensen van het object tot aan de technische specificaties weergegeven. Vervolgens wordt een “Request for Proposal” opgesteld waar alle condities en voorwaarden zijn opgenomen waartegen de cliënt bereid is verplichtingen aan te gaan. De “Request for Proposal” wordt aan de geselecteerde ontwikkelaars voorgelegd met het verzoek om een bindende aanbieding te doen op basis van de door de cliënt aangeleverde randvoorwaarden (functioneel/operationeel/financieel). Onze adviseurs brengen voor u de consequenties van elke mogelijke beslissingen in beeld en helpen daarmee uw, beslissingen weloverwogen te nemen.

Ontwerp/voorbereiding

Het betreft hier het afronden van de contractvorming en het ontwerp c.q voorbereiding van het object. Het huur- dan wel koopcontract en de samenwerkingsovereenkomst, waarin de relatie procedures en werkwijze tussen partijen tijdens de realisatie zijn vastgelegd, zullen worden aangevuld met relevante onderdelen van de voorbereiding. Deze fase wordt afgerond met ondertekening van de desbetreffende contracten.

Realisatie

De realisatiefase betreft de bouw en inrichting van de nieuwe huisvesting en de eventuele verkoop van het object aan een belegger, mits een huursituatie gewenst is. Deze fase wordt afgerond met de oplevering en ingebruikname hiervan door de cliënt

Delen:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • email
  • Twitter

Reageer