Advisering klimaat en ventilatie door Groendak.

tegelgroenOnder een groendak hoort een goed binnenmilieu. Groendak heeft dat bereikt met het Groengrasdak.  Bij dat dak wordt met een natuurlijke ventilatie een uitstekend resultaat behaald. Redenen om de onderzoeksmethodiek ook toe te passen bij andere ruimten en gebouwen. Voor wat Groendak betreft het liefst ruimten onder een groendak.

Plan van Aanpak. Onderzoek ventilatie en binnenmilieu.

Onderzoek
Het onderzoek naar de ventilatie is opgesplitst in een aantal onderdelen:
1.  Welke eisen zijn er gesteld aan de ventilatie op grond van de toenmalige wetgeving en de bouwvergunning?
2.  Zijn er voldoende ventilatie voorzieningen, is de capaciteit voldoende?
3.  Zijn de ventilatievoorzieningen goed bruikbaar?
4.  Worden de ventilatievoorzieningen goed gebruikt?
5.  Is de kwaliteit van het binnenmilieu in orde? Indien dit al is onderzocht, is het onderzoek en de rapportage bruikbaar?
6.  Zijn er andere factoren die de ventilatie of het binnenmilieu beïnvloeden?
Rapportage
Uit het onderzoek volgt een rapportage met de bevindingen en aanbevelingen om de situatie te  verbeteren. Als er uit het onderzoek blijkt, dat de bruikbaarheid en het gebruik van de ventilatievoorziening onvoldoende is dient hier de eerste aandacht aan te worden gegeven. Dit geeft immers direct resultaat, vaak bij een geringe investering. Andere aanbevelingen bestaan uit installatietechnische en/of bouwkundige aanpassingen. Deze aanbevelingen worden door Groendak na overleg met bouwpartners verder uitgewerkt in een ontwerpfase.

Installatietechnisch en bouwkundig ontwerp

Voorontwerp
Tijdens het voorontwerp worden een aantal voorstellen gepresenteerd in tekst en op principe  tekeningen. Van deze voorstellen worden budgetten opgesteld inclusief alle bouwkundige en
installatietechnische voorzieningen. De opdrachtgever kan een keuze maken uit de voorstellen gebaseerd op de omschrijving en de budgetten.

Definitief ontwerp

Nadat de opdrachtgever zijn keuze heeft bepaald, wordt het voorstel uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Dit definitief ontwerp wordt gepresenteerd als een functionele technische omschrijving, inclusief tekeningen. Op basis van de omschrijving en de tekeningen kunnen bij verschillende aannemers vergelijkbare offertes worden opgevraagd.
Aanbesteding en uitvoering

Aanbesteding en gunning
In overleg met de opdrachtgever wordt bepaald welke aannemers worden uitgenodigd voor de aanbesteding. Indien van toepassing worden vragen afkomstig van installateurs beantwoord in een
nota van inlichtingen en wijzigingen. Na het ontvangen van de aanbiedingen zullen deze worden beoordeeld en zal een gunningsadvies worden afgegeven.

Uitvoering en oplevering
Tijdens de uitvoering bestaan onze werkzaamheden uit het controleren van de werktekeningen en de berekeningen van de aannemer, alsmede de keuze van materialen, apparatuur en componenten.
Op het werk worden de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden gecontroleerd. Ten behoeve van de oplevering worden de beproevingen van de installaties door de aannemer gecontroleerd.
Tijdens de oplevering wordt er een opleveringsrapport gemaakt, waarin de gebreken zijn vastgelegd en de termijn wordt aangegeven waar binnen de geconstateerde gebreken dienen te zijn verholpen.
Na de termijn worden er controles uitgevoerd voor het oplossen van de restpunten.

Delen:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • email
  • Twitter

Reageer